Polityka prywatności
Centrum Kojarzenia Par „Zapoznani” Ewelina Walkowska z siedzibą w Morągu

 

Administratorem danych jest Centrum Kojarzenia Par „Zapoznani” Ewelina Walkowska, ul. Kwiatowa 11/14, 14-300 Morąg, biuro@zapoznani.pl, tel. 660202135

CEL PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Dane Użytkowników strony internetowej (dalej Użytkownik, Użytkownicy) przetwarzane są w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych z Administratorem za pośrednictwem strony www.zapoznani.pl oraz w celach informacyjnych.

Dane osobowe Użytkownika potrzebne są w celu:

 • wysłania formularza zgłoszeniowego na stronie serwisu zapoznani.pl;
 • wysłania zapytania;
 • prawidłowego wykonania zlecenia;
 • korzystania przez Użytkownika z przysługujących uprawnień (informacja, zgłoszenie, kontakt, rezygnacja).

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzane są dane osobowe, których podanie potrzebne jest do skontaktowania się z Użytkownikiem oraz te, które potrzebne są w celu wykonania zlecenia (imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, wiek, płeć, złożone zapytanie, preferowana płeć osoby, z którą ma zostać zaaranżowane spotkanie).

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwane dalej „RODO”),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2018 poz.1000).

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane wyłącznie w momencie wyrażenia zgody Użytkownika w chwili przesłania formularza zgłoszeniowego bądź zapytania za pośrednictwem  serwisu www.zapoznani.pl.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia skontaktowanie się z kandydatem (Użytkownikiem) zgłaszającym się poprzez stronę internetową oraz uniemożliwia przesłanie odpowiedzi na pytanie. Wówczas pozostaje kontakt z Administratorem za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail bądź poczty tradycyjnej. 

W związku z przetwarzaniem danych, każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny. Prośba może dotyczyć wycofania zgody na otrzymywanie newsletterów oraz wszystkich celów, w których przetwarzane są dane Użytkownika.
 • Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. Żądanie nie wpłynie na wysłane wcześniej zapytania czy zgłoszenie. Wniesienie sprzeciwu spowoduje natomiast usunięcie konta Użytkownika w serwisie www.zapoznani.pl. Od momentu usunięcia konta dane Użytkownika nie będą już przez Administratora przetwarzane.
 • Użytkownik w każdej chwili może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ograniczenie może dotyczyć zarówno czasu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych. Żądanie ograniczenia dotyczącego przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane przez Administratora czynności.
 • Użytkownik w każdej chwili może żądać, aby jego dane umieszczone w serwisie zostały przez Administratora poprawione.
 • Użytkownik może żądać, aby jego dane osobowe zostały przekazane do innego Podmiotu. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, podając dokładną nazwę oraz adres Podmiotu, do którego dane Użytkownika mają zostać przekazane.
 • Użytkownik w każdej chwili może żądać informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Informacje o zakresie przetwarzania danych zostaną ujawnione w ciągu miesiąca od otrzymania żądania Użytkownika.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania usunięcia. W innych przypadkach dane te są usuwane w ciągu roku od wykonania usługi przez Administratora, zaś dane niezbędne do ochrony roszczeń z tytułu umowy zlecenia usuwane są niezwłocznie po upłynięciu okresu przedawnienia właściwego dla umowy zlecenia.

 

ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zgłoszenia czy przekazania żądania Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą:

 • Wiadomości e-mail: biuro@zapoznani.pl
 • Zgłoszenia telefonicznego: 660 202 135
 • Listownie –  Centrum Kojarzenia Par „Zapoznani” Ewelina Walkowska, ul. Kwiatowa 11/14, 14-300 Morąg

 

POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Przetwarzane dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane podmiotom bezpośrednio współpracującym w celu realizacji zlecenia.

Poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności dane Użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim oraz innym podmiotom.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

POLITYKA COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są małymi plikami umożliwiającymi zapamiętywanie charakterystycznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Dane zebrane przez pliki cookies są wykorzystywane między innymi w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Ustawienia dotyczące plików cookies każdy Użytkownik może zmienić w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Jeżeli ustawienia nie zostaną zmienione, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu.

Strona może używać mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. tj. Google Analytics, które używają plików cookies i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych.  Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.